• Alutech Slowakei s.r.o.

    Our passion worldwide

Alutech Slowakei s.r.o.

Špeciálne riešenia pre špeciálne požiadavky, to zodpovedá vývojovému a výrobnému oddeleniu NBC Special Products.
Cez výber vhodného materiálu, konštrukcie vrátane FEM (pevnostného prepočtu) pre zhotovenie všetkých relevantných podkladov (2D, 3D), ako i výrobu prototypu, realizujeme požiadavky našich zákazníkov pri zmenách komplexných priestorových a hmotnostne optimalizovaných zváraných konštrukcií až po sériovú výrobu.

S ohľadom na špeciálne zákaznícke výrobné požiadavky pre prípad extrémnych záťaží, teplôt, atď., realizujeme individuálne, efektívne riešenia za pomoci najmoderjnejších CAD- a simulačných programov.

Produktové portfólio siaha od priestorových a hmotnostne optimalizovaných palivových systémov až po rozličné plniace médiá do prevodových systémov, nakladacích plošín, uloženia, vozidlových kabín, kostry sedačiek, cez najrôznejšie špeciálne a koľajové vozidlá až po komplexné zvárané konštrukcie, aj pre pevné nasadenie.

The development and production department of NBC Special Products offers special solutions for special requirements.

We support our customers in the implementation of complex space- and weight-optimized welding constructions, starting with the selection of  appropriate materials, extending into the development phase(including  FEM calculation), the creation phase of all production-relevant documents (2D, 3D) , the prototype production phase up to the serial production.

Taking into account special customer-specific product requirements with regard to specific loads, temperatures, etc., we develop efficient solutions using the latest CAD and simulation programs.

The product portfolio ranges from space-saving and weight-optimized tank systems for various filling liquids, to storage systems, loading areas, enclosures, vehicle cabins, seat structures, for various special vehicles and rail vehicles, up to complex welding constructions, even for stationary use. 

DEEN